This IQ test has undergone more than 10 000 people worldwide. Now you can be one of them!

Commercial Terms and Conditions

These commercial terms and conditions (hereinafter referred to as "CTC") govern the relations between the company EURO STATS CENTER s.r.o. , with registered office at Veltruská 559/31, 190 00 Praha 9, ID number: 294 15 136, incorporated in the Companies Register kept by the Municipal Court in Prague, as the Provider of dyingtest.com (and local dyingtest domains) and the User of dyingtest.com (and local dyingtest.com domains), i.e. a natural person using the domain.

All relations between the Provider and the User are governed and concluded in accordance with the law of the Czech Republic.

1. Explanation of basic concepts.

CTC = terms defining the rights and obligations of the subjects participating in Superiqtest.com (Provider and Users). An updated version of CTC is located on URL: http://superiqtest.com The Provider reserves the right to modify the CTC and the change shall be effective from the date of publication on the website listed above.

2. The rights and obligations of the Provider

The Provider is entitled to contact the User about the test at any time at the e-mail address registered by the User and the User gives his expressed consent to it.

The Provider is entitled to agree individual terms with any User.

The Provider reserves the right to withdraw or deny access to any User without giving any reason.

3. The rights and obligations of the User

The User is entitled to contact the Provider using the contact details provided in the CTC.

The User is entitled to terminate his participation in the test without giving any reason.

The User agrees and is therefore bound to comply with the applicable CTC.

After paying the fee for the result shown below the User has right to check the test results, and if he has been denied access to the results, he is entitled to contact the Provider and to seek remedy. If the User has been denied access to the results because of a mistake on the part of the Provider the compensation belongs to the User. In the event of non-compliance with the instruction and of any possible damage the Provider denies any responsibility.

3. Liability

The subjects participating in the test, Provider and User, are responsible for matters they can affect by their actions in accordance with the law of the Czech Republic.

The Provider is responsible for compliance with the CTC, but he is not responsible for the solvency of the User.

The User agrees to comply with the CTC and is responsible for it.

4. System of obtaining results, price

The Provider is responsible for conducting the test; in order to get the test results the Provider explicitly draws the User's attention to the fact that it is necessary to send an SMS message - the price for sending SMS is XXX inclusive VAT. For sending this message, the User is strongly recommended to familiarize with the commercial terms and conditions of the mobile telephony provider, company FORTUMO OÜ, for which the Provider is not responsible.

5. Privacy Policy

No personal data is stored, therefore the Provider acts in accordance with the law of the Czech Republic, in particular with Act No. 101/2000 Coll., on personal data protection, as amended. The Provider reserves the right to perform and process statistical summaries that cannot be connected with any specific person. The Provider reserves the right to carry out an analysis of gradually obtained results and to give the analysis to a third party alternatively, but solely in the form of statistical data that cannot be in any way connected with any particular person, therefore with any User.

7. Support

Email: info-cs@dyingtest.com

Updated and issued on January 19, 2013.

These CTC become valid and effective on January 19, 2013; the Provider reserves the right to change them.

EURO STATS CENTER s.r.o. (c) 2013


Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravují vztahy mezi EURO STATS CENTER s.r.o. , se sídlem Harmonická 1384/13, Stodůlky (Praha 13), 158 00 Praha, založená, v obchodním rejstříku dosud nezapsaná, jako provozovatelem superiqtest.com (a místními dyingtest doménami) a uživatelem superiqtest.com (a místních superiqtest.com domén), tedy fyzickou osobou využívající tuto doménu.


Veškeré vztahy mezi provozovatelem a uživatelem se řídí a jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

1. Vysvětlení základních pojmů.


VOP = podmínky definující práva a povinnosti subjektů účastnících se na superiqtest.com (provozovatel a uživatelé). Aktualizovaná verze VOP je na URL http://superiqtest.com. Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit VOP, přičemž změna je účinná ode dne zveřejnění na výše uvedené webové stránce.

2. Práva a povinnosti provozovatele

3. Práva a povinnosti uživatele

3. Odpovědnost

Subjekty účastnící se na testu, tedy provozovatel a uživatel, jsou odpovědni za záležitosti, které mohou svým jednáním ovlivnit v souladu s právním řádem České republiky. 

Provozovatel je odpovědný za dodržování VOP, avšak není odpovědný za platební schopnost uživatele.

Uživatel se zavazuje k dodržování VOP, a je za něj odpovědný.

4. Systém získání výsledku, cena

Provozovatel odpovídá za průběh testu, pro výsledek testu provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, je třeba zaslat SMS zprávu, jejíž cena je 99,- Kč s DPH. Pro odeslání této zprávy je uživateli důrazně doporučeno seznámit se s obchodními podmínkami poskytovatele mobilních služeb, společnosti FORTUMO OÜ, za které poskytovatel nenese žádnou odpovědnost.

5. Ochrana osobních údajů

Informace o uživatelích nejsou uchovávány, a tudíž provozovatel jedná v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel si vyhrazuje právo vykonávat a zpracovávat statistické přehledy, které nemohou být spojeny s žádnou konkrétní osobou. Provozovatel si navíc vyhrazuje právo provést analýzu postupně získávaných výsledků a tu případně je poskytnout třetí osobě, ovšem výhradně ve formě statistických dat, která nemohou být žádným způsobem spojena s žádnou konkrétní osobou, tudíž ani s žádným uživatelem.

7. Podpora

Email: info-cs@superiqtest.com

Aktualizováno a vydáno 19. ledna 2013.

 
Tyto VOP jsou platné a účinné od 19. ledna 2013, provozovatel si vyhrazuje právo na jejich změnu.

EURO STATS CENTER s.r.o.